Náš ctený zákazník,

Všetky chvíle v našom živote sú veľmi významné, ako aj nakupovanie našich produktov a služieb. Je pre nás prvoradé, aby náš zákazník bol na prvom mieste, najmä svojou spokojnosťou.  Naše produkty a služby tvoríme s najväčšou precíznosťou a kúskom seba a vy sa práve chystáte jeden s týchto starostlivo vytvorených našich produktov zakúpiť, čo nás nesmierne teší a posúva vpred. Spolupráca s vami, našim zákazníkom, je pre nás veľmi významná vízia dlhodobej obojstrannej spolupráce prospešná a dôležitá. Blaho, ktoré získate kúpou je nesmierne dôležité a veľmi si prajeme aby bol pre Vás spokojnosťou a náplňou nášho hlavného poslania - zjednodušenie vášho života, preto čítajte prosím ďalej. Žijeme tu, v štáte kde platia samé právne zákony, ako pre život, tak aj pre podnikanie a my sa snažíme a musíme ich dodržiavať. Tieto obchodné podmienky Vás chránia pre rôzne situácie možných nečakaných udalostí. My však veríme a stojíme si za slovom, aby sa nikdy nič takéto nestalo a aby ste sa stali našimi hrdými zákazníkmi, ktorí s nami zotrvajú naďalej.

Prosím preto o precízne prečítanie nižšie uvedeného textu. Odoslaním nasledujúcej objednávky,  čiže klikom na tlačítko ODOSLAŤ v predajnom formulári potvrdzujete, že Vám pred uzatvorením tejto zmluvy boli objasnené a čo najlepšie podané zákonom stanovené potrebné informácie, a že ste boli oboznámený s našimi danými obchodnými podmienkami a že im v plnom rozsahu rozumiete a súhlasíte. Pokiaľ máte nejasnosti,  kontaktujte nás a až následne kliknite na tlačítko ODOSLAŤ.

Vopred Vám Ďakujeme.

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV podľa §1811 odst. 2 OZ
Pred tým, ako sa rozhodnete si kúpiť nami ponúkaný produkt/službu, je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás o našej spoločnosti a pravidlách nášho obchodovania prostredníctvom internetu, čiže obchodovanie prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

KTO SME A KDE NÁS môžete KONTAKTOVAŤ

Predávajúcim je Owlsolution s.r.o., so sídlom v Raková 1782, Raková 023 51, IČO: 51 736 934, vedená u vedená u Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L, zastoupená konateľom Peter Jašurek

Môžete nás kontaktovať:

 • Pre on-line komunikáciu na emailovej adrese: peter@jasurek.sk 
 • Pre vybavenie reklamácie na emailovej adrese: peter@jasurek.sk 
 • Uprednostňujeme online komunikáciu, ale v prípade potreby nás môžete kontaktovať aj na adrese: Raková 1782, Raková 023 51 alebo na telefónnom čísle +421 901 412 000

AKO OBCHODUJEME

 • Sme firma, ktorá okrem iného ponúka s použitím prostriedkom internetu rôzne informačné produkty, či služby (online vzdelávacie programy, softvére, webinare, semináre, knihy či iné) v oblasti on-line marketingu, online podnikania a v oblasti osobného rozvoja. Bližšie o našich produktoch sa dozviete v časti NAŠE PRODUKTY/SLUŽBY.
 • Všetky zmluvné vzťahy s Vami uzavrieme v súlade s Právním poriadkom SR, právne vzťahy výslovne neupravené zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane osobných údajov a spotrebiteľa v plnom znení.
 • Zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
 • Zmluvu s Vami uzatvarame prostredníctvom webowého rozhrania Vami vybratého produktu/služby (napríklad www.owlsolution.sk, atd.). Webovým rozhraním ste vedený jednotlivými krokmi k objednaniu produktu či služby a máte možnosť si zadané data a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť.  
 • Predajný formulár obsahuje vždy informácie o Vás, objednávanom produkte či službe, cena vrátane daní a poplatkov, spôsob úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním neúčtujeme. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití internetu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pritom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.  
 • Zmluva s Vami je uzatvorená odoslaním Vašej objednávky  (prípadne až po potvrdení objednávky). Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy, že ste boli predom informovaný o všetkých náležitostiach zmluvy, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy a že s nimi súhlasíte.  Údaje uvedené Vami o Vás v objednávke považuje naše spoločnosť za správne. Vylučujeme ponuky s dodatkom či odchýlkou.
 • Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme , aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia a  spracovanie osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na prvé miesto. Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom  o ochrane osobných údajov- bližšie čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácií,strate, zničeniu a zásahu nepovolených osôb.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označenie produktu alebo služby a popis ich hlavných vlastností sú vždy špecifikované na vybranom webovom rozhraní, napr. www.owlsolution.sk, atd.. Radi by sme vás upozornili, že naše produkty (online vzdelávacie programy, softvéry, webinare, knihy, CD, DVD)  podliehajú ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Všetky produkty a služby našej spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti online marketingu, on-line podnikania a osobného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori online programu sú hlavne návody a doporučenia, naša spoločnosť ani lektori nie sú zodpovední za váš úspech či neúspech pri ich aplikácií v praxi, lebo ten je závislý od veľa ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napríklad: vaše vedomosti, znalosti, možnosti, obetavosť, situácia na trhu, obchodné znalosti a podobne. Informácie obsiahnuté v týchto produktoch nemôžu nahradiť ani individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Bližšie čl.9 OP.

CENA, DODANIE A SPOSOB PLATBY

Cena produktu či služby vrátane všetkých daní a poplatkov je vždy uvedená na webovom rozhraní pri konkrétnom produkte či službe spolu s informáciami o tom, či je cena s  alebo bez DPH. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená na prodejnom formulári.  Spôsob platby je uvedený v čl.3 OP, náklady spojené s dodaním sú uvedené v  čl.4 OP.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Podmienky, lehota a postup pre uplatnenie zákonného práva na odstúpenie od zmluvy sú upravené v čl.6 OP.

Údaje o právach vznikajúce z chybného plnenia a podmienky pre uplatňovanie, vrátenie informácií o nákladoch spotrebiteľa spojených s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy nájdete v  čl.6 a čl.7 OP.

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pretože nám záleží na vašej  spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme u vybraných produktov zákazníkom garanciu vrátenia peňazí v lehote 30 dní od ich zakúpenia pre prípad, že s produktom nebudete spokojný. Bližšie podmienky pre uplatnenie sú v  čl.8 OP.

 

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pretože nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme pri vybraných produktoch zákazníkom garanciu vrátenia peňazí v lehote 30 dní od ich zakúpenia pre prípad, že s produktom nebudete spokojný. Bližšie podmienky pre uplatnenie sú v čl.8 OP.

PODROBNOSTI NÁJDETE V NIŽŠIE UVEDENÝCH OSOBNÝCH PODMIENKACH, KTORÉ SÚ NEODBYTNOU SÚČASŤOU KAŽDEJ, S NAMI UZATVORENEJ KÚPNEJ ZMLUVY NA VAMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU. 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  spoločnosti Owlsolution s.r.o. pre predaj informačných produktov a služieb s použitím internetu

 

Obsah

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka a Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 3. Cena a spôsob úhrady
 4. Podmienky dodania
 5. Zabezpečenie a ochrana autorských práv
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Práva z chybného plnenia, reklamácia
 8. Garancia vrátenia peňazí
 9. Vylúčenie zodpovednosti za Váš úspech či neúspech
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Zvláštne ustanovenie - pravidlá pre vybrané produkty
  Predaj na splátky 
  Živé akcie - semináre 
  Podmienky opakovaných platieb
 12. Záverečné ustanovenia
 1. OBECNÉ   USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorých je obchodná spoločnosť Owlsolution s.r.o., so sídlom v Raková 1782, Raková 023 51, IČO: 51 736 934, vedená u vedená u Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L, zastoupená konateľom Peter Jašurek, uzavretých s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho.  

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  

1.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ  (iná osoba ako podnikateľ, ktorý objednáva v rámci svojej  podnikateľskej činnosti), riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami a tiež občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platí pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webových stránkach:  

www.owlsolution.sk 

 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných  vlastností  a cena, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je  uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho.  V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazená na webovom rozhraní.  

2.2 Predajný formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte alebo službe, cene vrátane dane a poplatkov, spôsobu úhrady produktu, dodaní,  z nákladov spojených s dodaním.  Pri on-line produktoch náklady na dodanie účtované nie sú. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom sa nelíšia od základnej sadzby.

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (prípadne až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odoslať “. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, čo sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári.  Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokov vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú patrné z procesu objednávania a zákazník má možnosť o jednotlivých technických krokoch ktoré vedú k uzatvoreniu zmluvy sú patrné z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju kontaktovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.  

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzatvorenia za účelom jeho úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť, či dodať produkt alebo službu, ktorú si zákazník objednal a tým sa zaväzuje produkt alebo službu prevziať a zaplatiť  predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt alebo službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Vlastnícke právo k produktom prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.  

2.9. Zákazník je oboznámený  s tým, že pre riadne používanie online vzdelávacích produktov a webinárov je treba z jeho strany splniť technické požiadavky - aktualizovaný software. V prípade použitia neaktualizovaného softwaru - internetového prehliadača môže byť obmedzená funkcionalita.

 1. CENA A SPôSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktov a služieb vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.

3.2. U vybraných produktov predávajúceho (Knihy, softvér... ) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.  

3.3. Predávajúci vystaví ohľadne platieb prevádzaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad - fakturu, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, či služby.  Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

SPôSOB ÚHRADY

3.4.Cenu produktov a prípadné náklady spojené s dodaním hradí zákazník bezhotovostným spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

3.5. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti  GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Využiť môžete tieto možnosti platby:

 1. online platobnou kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovým prevodom: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a ďalšie
 3. bankovým prevodom na základe faktury

3.6. Platba je jednorázová. Predávajúci si vyhrádza právo u vybraných produktov umožniť zákazníkovi splátkový predaj. Podmienky splátkového predaja sú uvedené v čl.11 OP.

3.7. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.8. Kúpna cena je splatná do 7 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.9. V prípade problémov s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny) ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny produktu či služby.

4.  DODACIE PODMIENKY

4.1. Pri online vzdelávacích produktoch sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním URL adresy.  

4.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do 3 dní, ak nie je uvedené inak.

4.3. V prípade CD, DVD, kníh, softvéru, darčekových predmetov predávajúci dodáva a doručuje objednané produkty podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka v čo najkratšom čase , obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.   

 1. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené najmä pre  osobnú potrebu zákazníka. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom.   Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nezbytných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového formulára predáva (online vzdelávacie programy, webinare, knihy, CD, DVD, softvére) vrátane ich náplne , podliehajú právnej ochrane podľa autorských práv. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo môže byť použitie zákazníkovi poskytnuté iba na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa (kupujúceho)

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia/dodania produktu a to bez uvedenia dôvodu a akejkoľvek sankcie či pokuty. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.  

6.2. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:  

 • Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
 • Formulár pre odstúpenie od zmluvy  ke stažení ZDE.
 • Odošlite formulár prosím e-mailom na peter@jasurek.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumom objednávky.
 • CD, DVD, knihy, softvére či darčekové predmety doručte späť na vlastné náklady na adresu provozovny Owlsolution s.r.o., so sídlom v Raková 1782, Raková 023 51, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 • CD, DVD, knihy, softvére či darčekové predmety, ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, doporučujeme vracať vpôvodnom a neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky používania, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o zakúpení. Neposielajte tovar na dobierku!
 • Upozorňujeme, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky či počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť u zmluv na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb.
 • Peniaze za produkt Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky  skôr, ako mu zákazník vráti tovar, alebo preukáže, že tovar predávajúceho odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

 

6.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočných odkladov pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy se za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

 • predĺženie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo splátky viac ako 10 dní po dobe splatnosti  
 • porušenie povinnosti na ochranu autorského práva (čl.5 OP) zo strany zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTÍ Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE

7.1. Práva a povinností zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. práva z chybného plnenia, sa riadi príslušnými obecne závažnými predpismi Občianskeho zákonníka ).

7.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt / tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

7.3.Chybné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však dva roky od prevzatia tovaru.

7.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese peter@jasurek.sk. Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný emailom.

7.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranou zľavou z ceny a ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nejde vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb. Pokiaľ oprava alebo výmena nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej dobe.

7.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o chybe veci vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použitiu. Rovnako predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi kôli pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému povinnému softwaru pre spustenie webinára či online produktu, ktorý nie je schopný ovplyvniť. On -line vzdelávacie produkty a webinare obsahujú len návody a doporučenia. Predávajúci rovnako nezodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácií v praxi.

 1. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1. Pretože nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám u vybraných produktov (online vzdelávacie programy a webinare ) možnosť do 30 dní od zakúpenia, tj. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú e-mailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojení či zistíte, že zakúpený tréning či program nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytnutá, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na peter@jasurek.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry / daňového dokladu a dátumom nákupu.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaním potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácií Vášho prístupu k produktu.

 1. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1.Všetky produkty a služby našej spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti on -line marketingu, on -line podnikania a osobného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkujú lektori on-line programov sú len návody a doporučenia. Naša spoločnosť ani lektori nie sú nijak zodpovední za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxiza Vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Počas celej doby trvania on-line produktov ste plne svojprávny a plne zodpovední za svoje jednanie, chovanie a svoje rozhodovanie.  Váš úspech závisí od mnoho ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. Vašich možností, znalostí, schopností, obetavosti, situácie na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

9.2.V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja by sme Vás radi upozornili na fakt, že v priebehu on-line programov možete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je len na Vašej zodpovednosti a rozhodnutí, či navrhované cvičenia či úlohy podstúpite alebo nie.  Účasť v on-line programoch osobného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.

9.3. Radi by sme Vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a i tieto informácie sú len doporučením a vyjadrením názoru k danej problematike.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci plne rešpektuje doverný charakter Vašich dát, ktoré vkladáte do objednávky a poskytujete firme Owlsolution s.r.o.. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácií celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a rovnako k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke https://owlsolution.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/ 

11. Zvláštne ustanovenia pre vybrané produkty

 1. A) PODMIENKY SPLÁTKOVÉHO PREDAJA
 • Predaj na splátky je možný pre nákup online vzdelávacích produktov označených predajcom.
 • Splátkový kalendár - počet splátok a ich výška, je uvedená na webových stránkach produktu.
 • Možnosť uhradenia kúpnej ceny v splátkach si zákazník volí pri vyplňovaní predajného formulára.
 • V prípade zvolenia uhradenia kúpnej ceny v splátkach a použitie platobnej karty zákazník súhlasí s prevedením opakovaných platieb jednotlivých splátok z jeho platobnej karty až do úplného splatenia zakúpeného produktu alebo služby.
 • V prípade uhradenia kúpnej ceny v splátkach sú prístupové údaje, príp. odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuté na jemu uvedenú e-mailovú adresu po uhradení a pripísaní prvej splátky na účet predávajúceho.
 • Prístup k online vzdelávaciemu produktu pred úplným zaplatením kúpnej ceny má kupujúci zabezpečený za predpokladu riadneho plnenia splátkového kalendára, tzn. že hradí čiastkové splátky riadne a včas.
 • Predávajúci má právo pozastaviť prístup zákazníka do online vzdelávacieho programu / produktu, ktorý je v omeškaní s hradením ktorejkoľvek faktúry s čiastkovou splátkou viac ako 1 deň po splatnosti faktúry.
 • Prístup zákazníka predávajúci obnoví po uhradení faktúry / faktúr po splatnosti.
 • U splátkového predaja môže zákazník garanciu vrátenia peňazí uplatniť najneskôr do 30 dní od zaslania prístupových údajov po uhradení 1. splátky.
 • Omeškanie zákazníka s úhradou čiastkovej splátky viac ako 10 dní po dobe splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo z uvedeného dôvodu od zmluvy odstúpiť.
 • Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný zabezpečiť zákazníkovi nárokové živé konzultácie, webináre a pod., pokiaľ tieto boli súčasťou online vzdelávajúceho programu / produktu a prebiehali v dobe, kedy bol zákazníkovi obmedzený prístup do programu pre neplnenie jeho uhradzovacích povinností podľa OP.
 1. B) ŽIVÉ AKCIE – SEMINARE
 • Účastník sa na seminár prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu, odoslaním predajného formulára, a to najneskôr 2 dni pred začiatkom akcie. Neskoršie prihlášky je možné akceptovať po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore.
 • Online prihlášky sú zo strany predávajúceho potvrdené na email, ktorý bol uvedený účastníkom na predajnom formulári. Spolu s potvrdením je zaslaná účastníkovi faktúra s dátumom splatnosti ceny za seminár.
 • Zaradenie účastníkov na seminár bude uskutočnené podľa poradia uhradených prihlášok. Účastník bude vyrozumený v prípade, že nebude zaradený z dôvodu neúplnej kapacity.
 • Cena seminára vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenej ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená i na predajnom formulári.
 • Cena seminára je určená v závislosti na dĺžke konania seminára, osobe lektora, poskytovaných materiáloch, zabezpečenom občerstvení, mieste konania a pod.
 • Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára podľa splatnosti uvedenej na doručenej faktúre, najneskôr však ku dňu konania seminára, a to prevodom na účet predávajúceho. Po uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci účastníkovi daňový doklad, a ak je uvedené na webovej stránke, i vstupenku.
 • Predávajúci si vyhradzuje umožniť po predchádzajúcej konzultácii uhradiť účastníkovi cenu za seminár v hotovosti v deň konania seminára. V prípade platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad pri prezentácii.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu seminára, prednáškovej sály či zrušení seminára z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade zmeny termínu či zrušení seminára má účastník právo na vrátenie 100% ceny seminára alebo absolvovať seminár v náhradnom termíne alebo si vybrať iný produkt predávajúceho v rovnakej cene.
 • Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách niektorej tretej strany, ktorú využíva pri svojich vlastných službách. Ďalej nenesie zodpovednosť za zranenia, škody a straty vzniknuté účastníkom.
 • Odoslaním predajného formulára udeľuje účastník výslovný súhlas so zaobstaraním fotiek, video a audio nahrávok zo seminára.
 • Radi by sme Vás upozornili, že účasť na seminári je dobrovoľná a každý účastník zodpovedá sám za seba. Pokyny lektora sú len návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že v priebehu seminára z oblasti osobného rozvoja môže byť vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Účasť na seminároch osobného rozvoja je určený zdravím svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpí žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.
 • V prípade že účastník seminára v súčasnej dobe podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred zahájením seminára informovať lektorov o tejto skutočnosti a o charakteru obtiažov, ktoré sú dôvodom liečby. Ďalej je doporučené, aby o účasti na seminári informoval svojho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.
 • Vybrané vzdelávacie programy podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva, účasť na seminári neoprávňuje účastníka získané znalosti vyučovať a ani inak komerčne využívať a vydávať za svoje.
 • Prosíme účastníkov, aby ostatných nerušili svojím neskorým príchodom. Prezentácia účastníkov začíná 30 minút pred zahájením seminára, ak nie je uvedené inak. Čas ukončenia seminára je uvedený orientačne.
 • Storno podmienky
  • Žiadosť a zrušenie / odhlásenie zašlite emailom na adresu peter@jasurek.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo variabilného symbolu objednávky.
  • Pokiaľ sa odhlásite skôr ako 14 dni pred dátumom konania seminára, vrátime Vám 100% z uhradenej ceny. Namiesto vratky má účastník možnosť už uhradenú cenu previesť na kúpu iného produktu z ponuky poskytovateľa v plnej cene seminára.
  • Pokiaľ sa odhlásite skôr ako 14 dní pred dátumom konania seminára, bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny seminára. Účastník však má možnosť už uhradenú cenu previesť na kúpu iného produktu z ponuky poskytovateľa v plnej cene seminára alebo absolvovať seminár v náhradnom termíne, ak sa bude opakovať alebo môže za seba poslať náhradníka. V prípade odhlásenia / zrušenia účasti skôr ako 4 dni pred dňom konania seminára je predávajúci oprávnený odpočítať od zaplatenej ceny náklady spojené so zrušením jeho účasti (administratívny poplatok a pod.).
  • Peniaze Vám budú vrátené na rovnaký účet, z ktorého boli prostriedky uhradené potom, čo bude zo strany účastníka na emailovú adresu poskytovateľa doručené potvrdenie o prijatí opravného daňového dokladu.
  • Účastníkovi, ktorý zruší / odhlási svoju objednávku skôr ako 2 dni pred dňom konania seminára, vzniká povinnosť uhradiť účastnícky poplatok.
  • Účastník môže za seba poslať náhradníka, ktorého si sám nájde. Storno poplatok sa neplatí a celá platba je presunutá k novému účastníkovi.
  • Pokiaľ sa účastník akcie nezúčastní, účastnícky poplatok sa nevracia.
 1. C) PODMIENKY OPAKOVANÝCH PLATIEB
 • V prípade zakúpenia owlsolution.sk.sk  na 12 mesačných platbách zákazník zvolením platby prostredníctvom platobnej karty súhlasí so strhnutím opakovaných platieb z jeho platobnej karty, a to za podmienok podľa zvoleného tarifu objednanej služby.
 • Tarify a podmienky opakovaných platieb sú uvedené na webovej stránke produktu a v predajných formulárov. Ide vždy o fixnú čiastku, ktorá je uvedená u produktu a bude strhnutá 12 krát. Dátum prvého strhnutia je vždy pri objednávke a ďalšej platbe vždy za mesiac. Na opakovanú platbu bude vždy zákazník upozornený emailom 7 dni pred strhnutím platby z karty.
 • Informácie o výške a forme opakovaných transakcií, dátumu a periode strhávania opakovanej platby a všetkých zmenách súvisiacich s opakovanými platbami sú zákazníkovi zasielané emailom. Pokiaľ chce zákazník urobiť zmenu v nastaveniach opakovaných platieb, tak sa obráti na predávajúceho emailom na peter@jasurek.sk.
 • Údaje platobnej karty zákazníka sú uložené u platobnej brány GoPay a GoPay s nimi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho špecifikovaných v bode 1.5.
 2. Sťažnosti a pripomienky Spotrebiteľov, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim vybavuje predávajúci, sťažnosti môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese peter@jasurek.sk. Pokiaľ je sťažnosť svojim obsahom reklamácia, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami môžu obrátiť rovnako na orgány dohľadu a štátneho dozoru, Slovenskú obchodnú inšpekciu či Úrad pre ochranu osobných údajov.
 3. Všetky právne spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou budú riešené v občianskom súdnom riešení obecnými súdmi Slovenskej republiky.
 4. Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany stanovujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne závažných právnych predpisov.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo u vybraných produktov upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedené na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanovenými OP.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná korporáciou v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 7. Toto aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 1. mája 2018.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Owlsolution s.r.o. / Peter Jašurek